Privatumo politika

Atnaujinta 2024-05-24

Atnaujinta 2023-04-05

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Organizacija) internetinės svetainės www.redcross.lt (toliau – Svetainė) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra paaiškinama, kaip Organizacija, būdama Jūsų asmens duomenų valdytoja, tvarko Jūsų asmens duomenis Jums lankantis ir naudojantis Svetaine, registruojantis, užsisakant paslaugas, gaunant informacinius, tiesioginės rinkodaros ar kitokius pobūdžio pranešimus.
Tvarkydama asmens duomenis Organizacija vadovaujasi ir laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.
Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrus Jūsų asmens duomenis, kaip bus nurodyta šioje Privatumo politikoje, tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu arba (ir) Organizacijos teisėtų interesu pagrindu, todėl Jūs turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, arba (ir) paprieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOSI ORGANIZACIJA?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 1.  laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant ir BDAR, reikalavimų;
 2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai
 4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KAIP ORGANIZACIJA RENKA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 1.  kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų Organizacijos komanda telefonu, el. paštu ar kitais būdais, pateikdami savo užklausas, užsisakydami mūsų paslaugas, norėdami paremti ar kt.;
 2. kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;
 3. kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenųteisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.
  Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, mes galime apjungti nurodytais būdais gautus Jūsų asmens duomenis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Informuojame, kad Organizacija tvarko žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

1. Organizacijos pirmosios pagalbos mokymų programos vykdymas:

 • Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b).
 • Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi mokymų programos vykdymo metu ir 1,5 metus po mokymų programos įvykdymo.
 • Duomenų gauname iš Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų (pvz., Jūsų darbdavio, partnerių ar pan.)
 • Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

2. Suinteresuotų asmenų kontaktinis susiekimas su Organizacija:

 • Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, organizacija, el. pašto adresas, telefono numeris, žinutės turinys.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a).
 • Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi 1 metus po suinteresuoto asmens kreipimosi į Organizaciją
 • Duomenų gauname iš Jūsų pačių
 • Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

 

3. Reguliarių Organizacijos savanorių registracija:

 • Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, amžius, miestas, telefono numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, darbo ar mokslo vieta, gebėjimai, vairuotojo pažymėjimo kategorija arba faktas, kad asmuo nevairuoja, mokamos užsienio kalbos, savanorystės patirtis, dominanti veiklos sritis, informacija, iš kur buvo sužinota apie Organizaciją, kitos pastabos.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant savanoriškos veiklos sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b).
 • Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 5 metus po savanoriškos veiklos sutarties pasibaigimo.
 • Duomenų gauname iš Jūsų pačių
 • Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

4. Lėšų rinkimas:

 • Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, aukojimo suma, mokėjimo kortelės numerio paskutiniai keturi skaitmenys, mokėjimo kortelės galiojimo laikas.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b).
 • Duomenų tvarkymo terminas
 • Duomenų gauname iš Jūsų pačių
 • Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys perduodami mokėjimo įmonėms UAB Click2Sell (Cardinity) ir UAB Paysera LT, CRM sistemą administruojančiai įmonei UAB Agmis, UAB TCG Telecom.

5. Lėšų rinkimas per partnerių (trečiųjų asmenų) valdomas svetaines (https://contribee.com/, https://www.aukok.lt/, https://donate.redcrossredcrescent.org/lt/default/~my-donation ):

 • Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, aukojimo suma, adresas, pašto kodas, miestas, šalis, mokėjimo kortelės numerio paskutiniai keturi skaitmenys.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b).
 • Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po rėmėjų sutarčių pasibaigimo
 • Duomenų gauname iš UAB Contribee, VšĮ Geros valios projektai, iRaiser Group
 • Duomenis teikiame ar perduodame Stripe Payments Europe, Limited
 • Aukščiau aprašytu tikslu tvarkomi asmens duomenys yra saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.
 • Organizacija informuoja, jog Svetainėje galite rasti nuorodų į įvairias kitas interneto svetaines (toliau – Kitos svetainės), kurių Organizacija netvarko ir nevaldo, ir kurių privatumo taisyklės gali skirtis nuo Organizacijos privatumo taisyklių. Organizacija neatsako už privatumo taisykles ar informacijos saugumo ir apsaugos sistemas, taikomas Kitose svetainėse, taip pat neatsako už Kitose svetainėse atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Organizacija taip pat neprisiima jokios atsakomybės už Kitų svetainių ir (arba) tokių trečiųjų šalių taisykles (įskaitant privatumo taisykles), praktikas, veiksmus ar neveikimą. Rekomenduojame susipažinti su Kitų svetainių privatumo taisyklėmis prieš pradedant jomis naudotis.

6. Tiesioginės rinkodaros vykdymas

 • Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, aukojimo suma, slapukai (plačiau apie slapukus galite paskaityti „Slapukų politikoje“).
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a).
 • Duomenų tvarkymo terminas Duomenys saugomi 2 metus nuo sutikimo davimo, nebent duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą anksčiau.
 • Duomenų gauname iš Jūsų pačių
 • Duomenis teikiame ar perduodame Duomenys perduodami: UAB Telemarketingas, UAB TCG Telecom, MailerLite, Inc

7. Organizacijos socialinių tinklų paskyrų (https://www.facebook.com/redcross.lt) administravimo tikslu:

 • Duomenų kategorijos Jūsų socialinio tinklo paskyros pavadinimas, nuotrauka, reakcijos į Organizacijos generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai, kt.), adresas ir telefono numeris, jeigu laimite Organizacijos organizuojamuose ir socialiniuose tinkluose skelbiamuose konkursuose, akcijose.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
 • Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Organizacijos ar Jūsų socialinio tinklo paskyra, nebent išreikštumėte norą ištrinti Organizacijos socialinių tinklų paskyrose esančius Jūsų duomenis anksčiau.
 • Duomenų gauname iš Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų
 • Duomenis teikiame ar perduodame Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).
 • Duomenų gavėjams (finansų ir mokėjimo įstaigoms, pristatymo ar kurjerių tarnyboms ar kt.).
 • Valstybės institucijoms ir įstaigoms (jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra būtina ginti Organizacijos teises, Organizacija privalo perduoti Jūsų duomenis valstybės institucijoms).

8. Svetainės funkcionalumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, informacijos srautų analizės, Svetainės ir naršymo joje gerinimo, Svetainės naudotojų individualizavimo tikslu.

 • Duomenų kategorijos IP adresas, Jūsų veiksmai Svetainėje
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
 • Duomenų tvarkymo terminas Asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja konkretus slapukas, nebent Jūs greičiau atšaukiate savo laisva valia duotą sutikimą dėl slapukų įrašymo. Daugiau informacijos apie tai rasite šios Privatumo politikos IX skyriuje.
 • Duomenų gauname iš Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų
 • Duomenis teikiame ar perduodame Duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).

1. DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES RIBŲ
Remiantis teisėtu pagrindu ir tikslu, Organizacija gali perduoti Jūsų asmens duomenis subjektams, esantiems už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų (pvz., jeigu Organizacijos duomenų tvarkytojai ar asmens duomenų gavėjai yra įsisteigę už EEE ribų). Tuo atveju, kai asmens duomenys perduodami iš EEE į valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, Organizacija imasi visų tinkamų priemonių Jūsų asmens duomenims apsaugoti (pvz., asmens duomenų perdavimą grindžia Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis).

1. KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 1. Teisę būti informuotam apie Organizacijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų šaltinius, tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį bei asmenis, duomenų gavėjus ar duomenų tvarkytojus, duomenų subjekto teises ir kt.
 2. Teisę susipažinti su Organizacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenis ir gauti jų kopiją.
 3. Teisę prašyti ištaisyti Organizacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti Organizacijos tvarkomus netikslius Jūsų asmens duomenis.
 4. Teisę prašyti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turi teisę riboti Organizacijos atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir Organizacija atlieka su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Organizacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
 6. Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Jūs turite teisę prieštarauti, kad Organizacija tvarkytų Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Organizacijos interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis.
 7. Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti Jūsų mums pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
 8. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI). Tuo atveju, jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Organizaciją el. pašto adresu info@redcross.lt. Prieš įgyvendindama Jūsų teisę (-es), Organizacija gali paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus.
Organizacija šiuo informuoja, kad aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Organizacija turi teisę motyvuotu raštu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.
Organizacija, gavusi Jūsų prašymą, įsipareigoja kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teisę arba motyvuotų raštu atsisakyti ją įgyvendinti. Organizacija turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

Organizacija Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros, naujienlaiškių, priminimų anketų ir apklausų ir kt. siuntimo tikslu turi teise tvarkyti turėdama Jūsų laisva valia duotą sutikimą tokiam asmens duomenų tvarkymui arba teisėto Organizacijos intereso pagrindu. Duotą sutikimą Jūs visuomet galite atšaukti kreipdamiesi į Organizaciją el. pašto adresu info@redcross.lt ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.
Be to, Organizacija gali Jūs asmens duomenis naudoti savo pačios panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Jūs galite iš anksto tam paprieštarauti kreipdamiesi į Organizaciją el. pašto adresu info@redcross.lt. Vėliau nesutikti arba atsisakyti tokio Jūsų asmens duomenų naudojimo Jūs galite kreipdamiesi į Organizaciją el. pašto adresu info@redcross.lt ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.
Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

PROFILIAVIMAS

Organizacija gali naudoti Jūsų asmens duomenis profiliavimui tik gavusi išankstinį Jūsų rašytinį sutikimą.
Informuojame, kad Organizaciją, tvarkydama Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, nenaudoja tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

Tačiau Organizacija, turėdama Jūsų iš anksto duotą sutikimą, gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis automatiniu būdu, siekdama Jus priskirti atitinkamai klientų kategorijai (pvz., savanorių, rėmėjų, paslaugos gavėjų ar kt.) ir pateikti Jūsų poreikius atitinkančius individualius pasiūlymus, todėl Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Jūs įsipareigojate Organizacijai pateikti tik teisingus duomenis ir saugoti bei niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Svetainės duomenų.
Organizacija Jūsų asmens duomenis tvarko atsakingai ir saugiai, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus asmens duomenų saugumo reikalavimus. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Organizacija įgyvendina teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės ir jų lygis nustatomi atsižvelgiant į rizikas, kylančias tvarkant asmens duomenis.
Be kita ko, Organizacijos darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, yra supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina tvarkomų asmens duomenų visišką konfidencialumą.

SLAPUKAI

Organizacija šiuo informuoja, kad Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite Organizacijos „Slapukų politikoje“, kuri yra sudėtinė Privatumo politikos dalis.

JŪSŲ TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite kreiptis į Organizaciją el. paštu info@redcross.lt arba (ir) pateikti skundą VDAI (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt).

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Organizacija turi teisę pakeisti šioje Privatumo politikoje nustatytas sąlygas. Pakeitus šioje Privatumo politikoje nustatytas sąlygas, paskelbsime atnaujintą Privatumo politikos versiją savo Svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS
Organizacijos, kuri kaip duomenų valdytoja tvarko šioje Privatumo politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis, kontaktai:
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, LT09311
Tel.: +370 5 2628037, el. paštas info@redcross.lt, www.redcross.lt

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Organizaciją bet kuriuo Jums patogiu būdu aukščiau nurodytais kontaktais.
Privatumo politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2022 m. rugsėjo 13 d.